دبیرستان دخترانه صابرین شاهد (دوره دوم)
 1 مهر 1395

برنامه هفتگي سال تحصيلي 95-96 ( پنجمین هفته مهر ماه)

مولف: زهرا پارسا   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/4

کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
دهم انسانی تاریخ نصیری تاریخ نصیری مهارت نصیری فارسی درانی جغرافی جعفری جغرافی جعفری عربی شمس زبان مشتاقی زبانن مشتاقی علوم و فنون طائی اقتصاد کاتبی جامعه کاتبی
دهم تجربی فارسی درانی فیزیک افضلی آز فیزیک افضلی ریاضی محمودی زبان خارجه مشتاقی شیمی دباغ آمادگی دفاعی جعفری فیزیک افضلی جغرافی پور میری شیمی/ریاضی شیمی زیست نقیب
دهم ریاضی فیزیک افضلی هندسه محمودی فارسی درانی آز فیزیک افضلی آمادگی دفاعی شهشهانی زبان خارجه مشتاقی فیزیک افضلی شیمی دباغ شیمی دباغ جغر افی پور میری تربیت بدنی ثابتی ریاضی باغبان
سوم انسانی دینی اسمعیلی ریاضی باغبان دینی اسماعیلی تاریخ عطرزاده عربی شمس عربی شمس زبان خارجه سلطان آبادی روانشناسی اهالی ادبیات طائی جامعه کاتبی جغرافی پورمیری جغرافی پور میری
سوم تجربی1 ریاضی باغبان فیزیک الله بخشی آمار باغبان دینی اسمعیلی زبان سلطان آبادی شیمی/زیست زیست راجعیان شیمی شهشهانی ریاضی باغبان تربیت بدنی ثابتی زمین نقیب ادبیات درانی
سوم تجربی2 فیزیک ا... بخشی دینی اسمعیلی فیزیک/پرورشی ریاضی باغبان زیست راجعیان زیست /شیمی شیمی شهشهانی زبان سلطان آبادی زمین نقیب آمار باغبان ادبیات درانی تربیت بدنی ثابتی
سوم ریاضی حسابان محمودی ادبیات درانی هندسه محمودی فیزیک ا..بخشی فیزیک ا... بخشی زبان سلطان آبادی شیمی دباغ مبانی حسابان محمودی هندسه/شیمی جبر باغبان شیمی دباغ
 
 
 
 
کلاس سه شنبه چهارشنبه
1 2 3 4 1 2 3 4
دهم انسانی دینی اسماعیلی آمادگی دفاعی قدمگاهی زبان فارسی طائی تربیت بدنی ثابتی عربی شمس منطق جدلی تربیت بدنی ثابتی ریاضی محمودی
دهم تجربی عربی قدمگاهی دینی اسمعیلی تربیت بدنی ثابتی مهارت مصطفوی ریاضی محمودی زیست نقیب زبان خارجه مشتاقی زبان فارسی طائی
دهم ریاضی ریاضی باغبان ریاضی/شیمی دینی اسمعیلی عربی قدمگاهی زبان فارسی طائی مهارت عطرزاده هندسه محمودی زبان خارجه مشتاقی
سوم انسانی زبان فارسی طائی تربیت بدنی/آرایه عربی شمس تاریخ ادبیات طائی فلسفه جدلی آرایه طائی زبان فارسی طائی منطق جدلی
سوم تجربی1 شیمی شهشهانی فیزیک ا... بخشی زیست راجعیان فیزیک/پرورشی دینی اسمعیلی عربی شمس زبان فارسی درانی تاریخ عطرزاده
سوم تجربی2 زیست راجعیان شیمی شهشهانی فیزیک ا.. بخشی ریاضی باغبان تاریخ عطرزاده زبان فارسی درانی عربی شمس دینی اسمعیلی
سوم ریاضی فیزیک ا... بخشی تربیت بدنی/جبر عربی قدمگاهی دینی اسمعیلی حسابان محمودی دینی اسمعیلی تاریخ عطرزاده زبان فارسی درانی
 

تعداد مشاهده (3562)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برنامه هفتگي سال تحصيلي 95-96 ( پنجمین هفته مهر ماه)"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید